Wytyczne do zgłaszania abstraktów


Komitet Naukowy XI Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” zaprasza do przesłania streszczeń prac, kwalifikujących autorów do udziału w sesji posterowej.

1. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
a.    Tytuł pracy
b.    Nazwiska i imiona wszystkich autorów
c.    Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
d.    Dla opisów przypadków: Wprowadzenie, opis przypadku, wnioski
e.    Dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
f.    Wnioski: (znajdujące odzwierciedlenie w wynikach/danych)
g.    Sposób przedstawienia - plakat
h.    Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy głównego/korespondującego autora.

2. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków, punkty c-f powyżej) nie może przekroczyć 1800 znaków wraz ze spacjami.

3. Termin nadsyłania streszczeń został przesunięty do 15 listopada 2018 r., zgłaszanie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową pod hasłem "zgłoś abstrakt".

4. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;

5. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

6. Warunkiem umieszczenia streszczenia w publikacji jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Sympozjum.
 
Główni sponsorzy


Sponsorzy


Partnerzy