Wytyczne do zgłaszania abstraktów


Komitet Naukowy XI Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” zaprasza do przesłania streszczeń prac, kwalifikujących autorów do udziału w sesji posterowej.

1. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
a.    Tytuł pracy
b.    Nazwiska i imiona wszystkich autorów
c.    Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
d.    Dla opisów przypadków: Wprowadzenie, opis przypadku, wnioski
e.    Dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
f.    Wnioski: (znajdujące odzwierciedlenie w wynikach/danych)
g.    Sposób przedstawienia - plakat
h.    Imię i nazwisko oraz adres e-mailowy głównego/korespondującego autora.

2. Całkowita objętość streszczenia (od początku Wprowadzenia do końca Wniosków, punkty c-f powyżej) nie może przekroczyć 1800 znaków wraz ze spacjami.

3. Termin nadsyłania streszczeń do 9 listopada 2018 r. drogą elektroniczną poprzez stronę internetową pod hasłem "zgłoś abstrakt".

4. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu;

5. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

6. Warunkiem umieszczenia streszczenia w publikacji jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Sympozjum.
 
Główni sponsorzy